PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

             นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าของ โพสิทีฟ (POSITIF) และผู้ใช้เว็บไซต์ของ www.positifthailand.com ไว้อย่างเคร่งครัด

             การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เพื่อการติดต่อทางธุรกิจการค้าระหว่างท่านกับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สถานที่จัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมถ้าท่านถูกระบุตัวไว้หรือสามารถระบุตัวได้) แก่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือขอรับข้อมูลสื่อทางการตลาดอื่นๆ อันได้แก่

• การสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• การสมัครสมาชิก และขอรับแค็ตตาล็อกรายการสินค้า
• การขอรับข้อมูลโปรโมชั่นสินค้าเพื่อการขอส่วนลดในการซื้อ
• ประวัติการซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การติดต่อสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น
2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล หรือธุรกิจภายนอกอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• ปรับปรุงความเข้าใจของบริษัทฯ และแบรนด์สินค้าโพสิทีฟ (POSITIF) ในเรื่องความสนใจ และความพึงพอใจในสินค้าและบริการของท่าน
• การนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ จดหมายข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญต่อท่านในเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้าโพสิทีฟ (POSITIF)
• การบันทึกข้อมูลสถิติสำหรับการวิเคราะห์การทำการตลาด
• การติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ความต้องการบริการของลูกค้า รวมถึงข้อมูลทางบัญชีการใช้งานของท่านที่มีกับบริษัทฯ
• การจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน โดยผ่านตัวแทนในการดำเนินการจัดส่ง
• การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย อันแสดงได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
• ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดหากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหลักฐานการดำเนินการทางกฎหมาย
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น
3. ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลบางประการด้วยเทคโนโลยี ผ่านคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ อาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และกูเกิลอนาลิติกส์ ช่วยในการวิเคราะห์การว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์
4. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์
บริษัทฯ จะไม่ขายสินค้า หรือจัดส่งสิ่งของที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ให้แก่บุคคลใดโดยตรงซึ่งแสดงให้รู้ว่าผู้สั่งซื้อสินค้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในความดูแลของผู้ปกครอง และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ทราบว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลนั้นจากบันทึก
5. การติดต่อเพื่อรับบริการ
หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่เกี่ยวกับท่านในเรื่องการสั่งซื้อสินค้า หรือมีข้อสงสัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์บริการที่ positiflivechat@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 697 0909 หรือทางไปรษณีย์
บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ผลิตภัณฑ์ โพสิทีฟ
699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500