TERMS OF USE

ข้อตกลง และเงื่อนไข
บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) จัดทำเนื้อหาและให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไข โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตามที่บริษัทฯ กำหนด และถือว่าท่านได้ตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังต่อไปนี้
1. นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยบริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โปรดทบทวน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อท่านจะได้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อเข้าถึงเว็บไซต์
2. การสั่งซื้อสินค้า
2.1 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ และคำแนะนำเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
2.2 การส่งคำสั่งซื้อของท่านบนแพลตฟอร์ม ทางผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด โดยท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ
2.3 เมื่อส่งคำสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อ
2.4 ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น เว้นแต่เกิดจากความผิดพลาดของระบบการสั่งซื้อของบริษัทฯ ทั้งนี้ ท่านอาจถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่บริษัทฯ จะยอมรับ หรือยกเลิกการสั่งซื้อ
2.5 ผู้ขายมีพันธะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้า
3. การเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
หากมีการขอคืนสินค้าหลังจากบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อแล้วนั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้
4. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทในข้อมูลทั้งหมด ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ให้แก่ท่านเพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนำภาพ และชุดข้อความไปใช้คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจการค้า เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
5. ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง